SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
ดู ดาวน์โหลด
สำนักงาน.กับ.SmartOBEC/Amss  1719 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ก.ค. 2559 04:42 โรงเรียนประชารัฐ สพป.พะเยา เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การติดตั้ง Web Server ด้วยโปรแกรม AppServ  434 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ก.ค. 2559 04:42 โรงเรียนประชารัฐ สพป.พะเยา เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการติดตั้ง CentOS 6.5 เพื่อรองรับระบบ Smart School  4881 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ก.ค. 2559 04:42 โรงเรียนประชารัฐ สพป.พะเยา เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ผังการเชื่อมต่อ ระบบ Smart OBEC  434 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ก.ค. 2559 04:42 โรงเรียนประชารัฐ สพป.พะเยา เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System) SMSS Version 3.2  15337 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ก.ค. 2559 04:38 โรงเรียนประชารัฐ สพป.พะเยา เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
วิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมท􀃉ีใช้กับ windows , iis แล้วบันทึกข้อมูลไม่ได้  97 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ก.ค. 2559 04:42 โรงเรียนประชารัฐ สพป.พะเยา เขต 2
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  25 ก.ค. 2559 04:45 โรงเรียนประชารัฐ สพป.พะเยา เขต 2
ċ

ดู
  25 ก.ค. 2559 04:45 โรงเรียนประชารัฐ สพป.พะเยา เขต 2
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ก.ค. 2559 04:47 โรงเรียนประชารัฐ สพป.พะเยา เขต 2
ċ

ดู
  25 ก.ค. 2559 04:45 โรงเรียนประชารัฐ สพป.พะเยา เขต 2
ċ

ดู
  25 ก.ค. 2559 04:45 โรงเรียนประชารัฐ สพป.พะเยา เขต 2
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  25 ก.ค. 2559 04:35 โรงเรียนประชารัฐ สพป.พะเยา เขต 2