MoU โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)

โพสต์5 ก.ค. 2559 18:04โดยAdmin phayao2

MoU โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)


 ทำเนียบรัฐบาล – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED (Leadership Program for Sustainable Education) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี

 โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี,  นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน, ผู้บริหารฝ่ายการเมือง, ผู้บริหารองค์กรหลัก, คณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ, ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน, ผู้แทนภาคประชาสังคม, ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมงาน

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน กล่าวว่า โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED เป็นโครงการภายใต้นโยบายสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือที่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED คือ การที่ผู้นำรุ่นใหม่จำนวน 1,000 คน จาก 12 องค์กรภาคเอกชนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ จะทำหน้าที่ ประการ คือ เป็น School Partners ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมและดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่ง School Partners ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ มีหลักการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ 1) สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ (Enable) 2) ร่วมเสนอแนวทางพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน (Enhance) 3) สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน (Engage)

อีกทั้งจะมีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนทำหน้าที่เป็น School Sponsor โดยให้ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์ รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการในปีแรกนี้จำนวน 3,342 โรงเรียน และคาดว่าจะขยายผลการดำเนินโครงการไปยังโรงเรียน 7,424 โรงเรียน ทุกตำบลทั่วประเทศภายในปี พ.ศ.2561

 
พิธีเปิด โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED โดยนายกรัฐมนตรี

 
 นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ รร. ภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือ


นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า "เด็ก คือ อนาคตของประเทศ" ดังนั้นการทำให้อนาคตของประเทศเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม จึงขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ว่าจะปั้นให้อนาคตของประเทศเป็นแบบที่ต้องการได้อย่างไร ทั้งนี้การศึกษาถือเป็นเบ้าหลอมที่เชื่อมโยงในทุก ๆ ด้าน และเกี่ยวข้องกับการเตรียมคนให้มีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นพื้นฐานความรู้ที่จะสอนให้คนรู้จักความถูกต้อง ดังนั้น ผู้ใหญ่จึงต้องคำนึงถึงความสำคัญของเด็ก การศึกษา และร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจังเพื่ออนาคตของประเทศ

โครงการ CONNEXT ED ถือเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งภาครัฐยินดีอำนวยความสะดวกให้กับคณะทำงานทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งการเป็นผู้นำต้องเป็นผู้นำแห่งความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ต้องสามารถรวบรวมปัญหา นำปัญหามาคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ พร้อมทั้งต้องมีหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม อย่างไรก็ตามขอให้สร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่จาก 1,000 คน เพิ่มขึ้นเป็น 3,000-5,000 คน ในระยะต่อไป เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติ


 "12 องค์กรภาคเอกชนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ ที่จะทำหน้าที่ School Partners และ School Sponsor ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศในปี พ.ศ.2559 จำนวน 3,342โรงเรียน ประกอบด้วย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน และขอเชิญองค์กรภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดำเนินโครงการ CONNEXT ED ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการต่อไปด้วย"


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
20/6/2559

ขอบคุณภาพประกอบ : facebook : ConNext ED

Comments