ศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เลขที่ 17 ถนนจุน-ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
โทรศัพท์ 0-5442-1151 0-5442-1076 0-5442-1069 ต่อ 16 หรือ 31 Hotline 054-421100  มือถือ 0966897451
WebMaster: นายสุพจน์ ชัยชนะ Tel.0966987451 E-mail : pracharathschool@phayao2.go.th